FolkWorld - Home of European Music
Folk & Roots Online Guide

Russia Russia

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | V/A | Misc |


A

Algambra

Apparatschik

Asketics

Ayarkhaan

B

Baraka

Bobok

Bubamara Brass Band

Bylina

C

Choduraa, Tumat

Cupeiro Yukhnevich

D

Daimohk

Dartz

Denissenkov, Vladimir

Die Avis

E

Ensemble Labyrinthus

Ersatzmusika

Evhimovich, Vasily

Exprompt

F

Farlanders

Folkbeat RF

G

H

Hoffmann, Anna

I

Iva Nova

J

K

KhaRa

Klezmer Reloaded

Kourtsman, Dee

Krivoshein, Yury

L

La Minor

Lampa Ladino

Leschenko, Pjotr

Leschenko-Orchester

Loyko

M

Malerija

Marimba Plus

Markscheider Kunst

Miroshnichenko, Roman

Mongush, Andrey

Morpheus Hang

Moscow Art Trio

Myllärit

N

Namgar

Nayekhovichi

Novokolsky, Dimitry

O

Oktay

Olchey

Opycham

Otava Yo

P

Pakava'it

Polina Shepherd Vocal Experience, The

Polynushka

Ponomarev, Oleg

Poslednej Chans

Potir

Q

R

Raznotravie

Reel

Rosynka

Reelroad

Russa, Rosa Morena

Russkaja

Russkaya muzyka

S

Sattuma

Shevchenko & Golebiowski see Klezmer reloaded

Shishkova, Valeriya

Smirnov, Ivan

Smirnov, Mikhail

Starostin, Sergey

Stepanida

Stranniki

Svechanik

Svetilen

T

Telenn Gwad

Theodor Bastard

U

Uchsummer

Uzunov, Artem

V

Vecher, Vasilyev

Vedan Kolod

Vermicelli Orchestra

Volga

Volga

W

X

Y

Yagoda Galo

Z

Zariza Gitara

Zhelannaya, Inna

Zulya

Various Artists

Miscellaneous


Belarus Belarus

Gurzuf

Lyapis Trubetskoy

Morfe

Troitsa

Kriwi

Various Artists


Moldova Moldova

Klezmer Alliance

Other Europeans, The

Zdob si Zdub


Ukraine Ukraine

Baranova, Marina

Burdon Folk Band

Czeremosz

DakhaBrakha

Denisenkov, Vladimir

Elaiza

Gogol Bordello

Haydamaky

Kharkov Klezmer Band

Konsonans Retro

Merlin Shepherd Kapelye, The

Paperny, Alexander

Sadovska, Mariana

Ukrainians, The

Yanka Kozyr's Orchestra

Zariza Gitara

Various Artists

Miscellaneous


FolkWorld Homepage Folk & Roots Online Guide - Archives & External Links Info & Contact


FolkWorld - Home of European Music
FolkWorld Homepage
Layout & Idea of FolkWorld © The Mollis - Editors of FolkWorld